Close

Subdivision & Blocks

Total Sub-division = 1 Total Blocks =9

  1.  Aul
  2. Rajkanika
  3. Kendrapara
  4. Marshaghai
  5. Pattamundai
  6. Rajnagar
  7. Mahakalpara
  8. Derabish
  9. Garadpur