ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ବିଭାଗ -ମହିଳା ପ୍ରଧାନ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବଚତ୍ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରାମାଣିକ ଏଜେନ୍ସି ପଦ୍ଧତି ର ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କର ତାଲିକା

ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ବିଭାଗ -ମହିଳା ପ୍ରଧାନ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବଚତ୍ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରାମାଣିକ ଏଜେନ୍ସି ପଦ୍ଧତି ର ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କର ତାଲିକା
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ ଦେଖନ୍ତୁ/ ଡାଉନଲୋଡ୍
ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ବିଭାଗ -ମହିଳା ପ୍ରଧାନ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବଚତ୍ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରାମାଣିକ ଏଜେନ୍ସି ପଦ୍ଧତି ର ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କର ତାଲିକା 27/08/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)